దైవానుగ్రహం ఎవరికి?

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది దైవానుగ్రహం ఎవరికి? సంకల్పం స్వచ్ఛమైంది, ధార్మికమైంది అయినప్పుడు తప్పక దైవానుగ్రహం తోడవుతుంది. మన సనాతన స...