లవర్‌తో పాటు ఫ్రెండ్‌తోనూ శారీరకంగా..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ప్రశ్న: if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.createElement("script"); cads.async...